แนวทางดูแลสุขอนามัยของตลาดสดในช่วง COVID-19

แนวทางดูแลสุขอนามัยของตลาดสดในช่วง COVID-19
25/06/20   |   516   |  

 

 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งตลาดสดเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ดังนั้นควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในตลาดสดมีดังนี้

 

ดาวน์โหลด App ของ TCRT เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่

Android หรือ Huawei AppGallery

 

คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด

 • ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ

  • ทำความสะอาดบริเวณพื้นทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ใน อัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 2 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร)

  • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

  • ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ใช้ในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชําระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในตลาด โดยใชน้ำยาทําความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

  • จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

 • กำกับ ดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า และผู้ปฏิบัติงานในตลาด

  • ผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า หากอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน

  • ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 • ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธีและขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง 

 

คำแนะนำสำหรับผู้ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

 • ต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่ง สกปรก และอาจสวมหน้ากากผ้าร่วมด้วย

 • สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง ในกรณีมีการใช้อุปกรณ์สำหรับ หยิบจับ หรือตักอาหาร ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่น หรือสัมผัสกับอาหารเพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ 

 • หากจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์เพื่อไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง 

 • หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19

 

ที่มา:

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

tags : tcrt, covid-19, คู่มือสู้ covid-19, การดูแลตลาดสด, new normal